ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

Factor of an Important in Servicing to Repair a Chiller of a Trader in a Navanakorn Industrial Settlement, Pathumthani

โดย ทวีศักดิ์ สีทอง

ปี     2550

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อการศึกษาถึงปัจจัยด้านสถานประกอบการที่มีผลต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านหลักการตลาดและการบริการต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุทธานี จำนวน 125 บริษัท และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ SPSS ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานในด้านปัจจัยของสถานประกอบการโดยใช้สถิติ (ANOVA) และหาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการตลาดการบริการโดยใช้สถิติ (Coreelation)

ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการที่ใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่(Chiller) ให้ความสำคัญในระดับมาก โดยการให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการซ่อมบำรุง โดยจำแนกตามรูปแบบการบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ ความสำคัญของระดับการบริการดังนี้ (1)ทำสัญญาบริการ(2) ใช้บริการการเมื่อซ่อมใหญ่ (3) ใช้บริการเมื่อเกิดขัดข้อง(4) ตรวจสอบวินิจฉัย( 5)บริการด้านอะไหล่

ผลการตรวจสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านสถานประกอบการที่มีผลต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยด้านสถานประกอบการ ได้แก่ประเภทขององค์กร ทุนจดทะเบียน และ จำนวนพนักงาน ไม่แตกต่างกันในการเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ อย่างไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีเหตุผลจากข้อจำกัดของกลุ่มตัวอย่างอาจมีน้อย ซึ่งศึกษาเฉพาะในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น

จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านหลักการตลาดการบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) พบว่าปัจจัยด้านการตลาดบริการทั้งหมดมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้น การบริการหลักไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการเมื่อซ่อมใหญ่ การเข้าถึงลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการเมื่อซ่อมใหญ่ด้านการเงินไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการเมื่อซ่อมใหญ่และเรียกเข้าตรวจสอบวินิจฉัย ด้านจิตใจไม่มีความสัมพันธ์ระดับความสำคัญของการใช้บริการทำสัญญาและเรียกเข้าตรวจสอบวินิจฉัย การใช้สินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการเมื่อซ่อมใหญ่ การใช้สินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการเรียกเข้าเมื่อเกิดขัดข้อง และ การใช้สินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการเรียกเข้าตรวจสอบวินิจฉัย โดยไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจมีเหตุผลจากข้อจำกัดทางด้านเวลา และกลุ่มตัวอย่างอาจมีน้อย ซึ่งศึกษาเฉพาะในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น

DOWNLOAD

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

2 Responses to “ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร”

  • watcharaaircon.com พูดว่า:

    ผลงานวิจัยดีมากครับ ได้อ่านแล้วถือว่าได้รู้มากกขึ้นเกี่ยวกับการบริการซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ขอบคุณที่ทำงานวิจัยดีเอาไว้ครับ

    • thanyalak พูดว่า:

      ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม คลังความรู้ ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป นักวิจัย ที่สนใจไม่มากก็น้อยค่ะ


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>