ผลของบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสานที่มีต่อการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Effects of web-based instruction lesson with blended learning upon dramatic performance of prathomsuksa 6 students โดย ผกากรอง วิชาพร ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปุ่มฉุกเฉินโดยใช้หลักการ DMAIC กรณีศึกษา : ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Defect reduction for emergency knob product by DMAIC approach : a case study of automotive part manufacturer โดย ธนรัตน์ เอี่ยมเจริญ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับขนาดเล็ก

Design and build a driverless miniature electric train guiding control system โดย พเนตร์ สุขสิงห์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์การเกิดแรงดันเกินชั่วขณะในช่วงสับสวิตช์ของเคเบิลใต้น้ำพิกัด 115 กิโลโวลต์ กรณีศึกษางานขยายเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าจากอำเภอแหลมงอบไปยัง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Switching transient boltage analysis of 115 KV on submarine cable system : case study of transmission route extension from Laem Ngob district Kho Chang district, Trat province โดย จีราวัฒน์ ชัยนุพัทย์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การพัฒนา LVQ สำหรับการบีบอัดสัญญาณเสียง

Enhancement LVQ for speech compression โดย เกรียงศักดิ์ พัฒนบุรี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 3G

Factors affecting the choice of 3G mobile phones โดย วาสนา ใจโต ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1.5 เมกะวัตต์ด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล

Performance analysis of 1.5 MW wind turbine blades using computational fluid dynamics (CFD) โดย พินิจ สังข์ทอง ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

The relationship between leadership of school administrators and academic administration competencies of schools in amphoe klongluang under the office of pathumihani primary educational service area 1 โดย ศศิวิมล สุขทนารักษ์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาการยับยั้งแบคทีเรียในชุดทหารด้วยไมโครเอนแคปซูเลชั่นจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร

The Development of Antibacterial in Military Uniforms by Microencapsulation from Herb Essential Oil โดย กัตติกา แก้วขาว ปี 2555

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สายอากาศช่องเปิดแบบมุมฉากสำหรับเครือข่ายไร้สายแบบเมช

Right Angel Slot Antenna for Wireless Mesh Network โดย ทินวัฒน์ จังจริง ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานด้านบุคคลของสถานศึกษา อำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

The Emotional Quotient of School Administrators and Personnel Administration in School Amphoe Ongkharak under the Office of Nakhonnayok Primary Educational Service Area โดย สุรีย์พร รุ่งกำจัด ปี 2556

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชุดโมดูลไร้สายสำหรับการประยุกต์ใช้กับพีแอลซี

Wireless Module for PLC Application โดย จตุพล กุลฑล, บิณฑ์ สิงห์โตศรี และจารุภา อนุกูลวุฒิพงศ์ ปี 2554  

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อคัดกรองการเข้า-ออกในหมู่บ้านจัดสรรด้วย RFID

Security system for screening in – out of the housing with RFID. โดย กฤษฎา บุญถา, มานัส หลวงต่างใจ ปี 2554  

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ระบบควบคุม แสง เสียง ภาพ ในห้องประชุมแบบไร้สาย

Control System Light And Sound Visual In Meeting Room With Wireless โดย ศุภวุฒิ รุ่งโรจน์นิมิตชัย, อภิชาติ เพ็งสาทร และรัชนีย์ รอดอ่อน ปี 2555  

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

The Study Expenditure of Graduate Students of Master of Business Administration in Bangkok Metropolitan Region โดย จิรพรรณ สุวรรณหงส์ ปี 2555  

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น