การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49

Comparison Attitude of Customer affect Marketing Mix Between Top Supermarket Sukhumvit 41 Branch and Villa Market Sukhumvit 49 Branch

โดย ธันยกานต์ บัวทอง

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และ วิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท41 และ วิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ซื้อสินค้าในท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และ วิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการเจาะจงซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 สาขาซึ่งกำหนดตัวอย่างในอัตราส่วนเท่ากัน คือ สาขาละ 200 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่มและใช้การทดสอบค่า F-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี มีอาชีพเป็นลูกจ้าง / พนักงานบริษัท มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท ทั้งของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 ส่วนด้านสถานภาพพบว่า ในท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนในวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ด้านทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย โดยผู้ตอบแบบสอบมีระดับทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 สูงกว่าวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท49

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 ที่มีข้อมูลทั่วไป ด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามถามของวิลล่ามาร์เก็ตสาขาสุขุมวิท 49 ที่มีข้อมูลทั่วไป ด้านเพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 พบว่า ด้านกระบวนการบริการ มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

DOWNLOAD

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>