Maximum major strain

การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการขึ้นรูปโลหะแผ่นทองเหลืองโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี

An analysis of macro-microstructure of brass sheet meta […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการขึ้นรูปโลหะแผ่นทองเหลืองโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี