hydrodynamic process

การศึกษาอิทธิพลของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก

The Influence of the Alloy Sheet Metal on Hydrodynamic […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก