ไทย — ภาวะเศรษฐกิจ — วิจัย

รูปแบบและกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

Format and Process of Applied Sufficiency Economy for C […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน รูปแบบและกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน