โรงเรือนเพาะปลูกพืช

ระบบการควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน

Microclimate control in greenhouses โดย พีรพงษ์ คล้ายปา […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบการควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน