โยเกิร์ต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมมูร่าห์

โดย วันวิสา สาริบุตร, อรวัลภ์ อุปภัมภานนท์ และ ระพี กาญ […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมมูร่าห์

การทำโยเกิร์ตแบบต่อเนื่องด้วยถังหมักบรรจุเซลล์ที่ถูกตรึง

The Immobilized – Cells Bioreactor for the Continuous M […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การทำโยเกิร์ตแบบต่อเนื่องด้วยถังหมักบรรจุเซลล์ที่ถูกตรึง

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Influencing over the Behavior of the […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร