แอนิเมชัน

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์”

Produce of Animate Infographic in 2D “Software Li […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์”

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

จัดทำโดย วิภาวีร์ ทองนพคุณ;พรพนา เพ็งแจ่ม สาขา เทคโนโลย […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจของหมาจรจัด”

The production of 2D animation “Heart of the stray dogs […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจของหมาจรจัด”

ผลของแอนิเมชันที่มีต่อความตระหนัก เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Effects of animation toward awareness in topic of natur […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ผลของแอนิเมชันที่มีต่อความตระหนัก เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3