แอคติโนมัยซีท

การคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรเบื้องต้น

Isolation of actionmycetes from animal waste for agricu […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรเบื้องต้น

การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูงจากวัสดุทางการเกษตร

Screening of Thermophilic Actinomycete from Agricultura […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูงจากวัสดุทางการเกษตร