แผนการจัดการเรียนรู้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง วัฒนธรรมประเทศตะวันตกที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 2

A comparative study on student’s achievement in E […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง วัฒนธรรมประเทศตะวันตกที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 2

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

A study of community-based education management on loca […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กระบวนการ 5 S ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The development of lesson plan on computer 2 subject by […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 โดยใช้กระบวนการ 5 S ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์

The development of 4 MAT at Learning Model for the Song […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Development of lesson plans on life and local encironme […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก