แป้ง

การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biodegradable Plastic of Glutinous Starc […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้แป้งทาตัวของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Marketing Mix Factors That Affect Consumer BuyingBehavi […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »