เส้นดาย

การพัฒนาเส้นด้ายผสมปั่นมือจากเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย

Development of Hand Spun Blended Yarn from Sugarcane Le […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเส้นด้ายผสมปั่นมือจากเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย

การศึกษาสมบัติผ้าฝ้ายถัก 100% จากเส้นด้ายแบบ MVS และเส้นด้ายแบบวงแหวน

A Study of Properties of 100% Cotton Knitted Fabric Mad […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติผ้าฝ้ายถัก 100% จากเส้นด้ายแบบ MVS และเส้นด้ายแบบวงแหวน