เสื้อผ้า

การพัฒนาผ้าไหมพุมเรียงเพื่อเสื้อผ้าสตรีมุสลิม

โดย อมรรัตน์ บัวทอง,  ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, รัตนพล ม […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผ้าไหมพุมเรียงเพื่อเสื้อผ้าสตรีมุสลิม