เครื่องนุ่มห่ม–ไทย

การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย

The development of women bag from damin remnant fabric […]

Tags: ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย