เครื่องจักสาน

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านบางตาแผ่นและกลุ่มจักสานบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง

Cost and return analysis of water hyacinth wicker bag p […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านบางตาแผ่นและกลุ่มจักสานบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม

โดย วารี กาลศิริศิลป์, สุภา จุฬคุปต์ และ สาคร  ชลสาคร ป […]

Tags: , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม