เกษตรกร

ชุดฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การทำนาปลอดสาร เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

An organic rice farming training package for the farmer […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ชุดฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การทำนาปลอดสาร เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักต่อ การผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

A Study on Bioextract Production Process and Its Effect […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักต่อ การผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Stingless bee utilization of sting less beekeepers ban […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การศึกษาความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Needs Assessment Study of Para Rubber Tree Growers in C […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »