องค์การบริหารส่วนตำบล — ไทย — วิจัย

ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Demand for Development in Accounting Knowledge for Admi […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ระบบข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

Subdistrict administrative organization information sys […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี

Administrative factors affecting the effectiveness  the […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Survey of the satisfaction of customers at Bung-Thong-L […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

The study of Perception of People’s Roles on the Partic […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล