ห้องสมุด

การใช้บริการล่วงเวลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Use of Overtime Services at Office of Academic Reso […]

Tags: , ,

Posted in: Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน การใช้บริการล่วงเวลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib 2.0

โดย เยาวลักษณ์  แสงสว่าง ปี 2561 สาระสังเขป คู่มือการปฏ […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Work Manual, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน คู่มือการบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib 2.0

ความคิดเห็นและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

Students’ Opinions and Their Problems of Teaching and L […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Administrators’ Desirable Characteristics in the Viewpo […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

Kasikornbank Head Office Officers’ Satisfaction with Ka […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ