หัตถกรรม

หัตถกรรมจักสาน : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตโดยการมีส่วนร่วมชุมชน

Wicker work handicraft : A study of indigenous knowledg […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน หัตถกรรมจักสาน : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตโดยการมีส่วนร่วมชุมชน

การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมบนอินเทอร์เน็ต

The Online Database Development on Craft Products in Pa […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมบนอินเทอร์เน็ต