หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ – ปทุมธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ่ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามของกลุ่มทอ […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ่ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

Development of manufacturing process of agricultural pr […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ศึกษาปัญหาในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดปทุมธานี

Problems in Developing the Packaging of Handicrafts und […]

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ศึกษาปัญหาในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดปทุมธานี