ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความ พึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Marketing Mix Factors Effecting KTB Loan Customers Sati […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความ พึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่าง พิซซ่าฮัท และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Marketing Mix that Influence to Consumers’ Purchase Dec […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่าง พิซซ่าฮัท และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing Service Mix Factors (7Ps) Affecting Customers […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารต่างประเทศ

Marketing strategy affecting to the loyalty in use of c […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารต่างประเทศ