ส่วนประสมการตลาด

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ที่ตั้งใน มทร.ธัญบุรี

Marketing Mix Factors Affecting of Choosing the Laundry […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ที่ตั้งใน มทร.ธัญบุรี

ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดปทุมธานี

Marketing Mix of Housing Estates in Pathumthani Provinc […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »