สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

Consumer behavior toward purchasing choices through ele […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

Consumer behavior toward purchasing choices through ele […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

การนำเสนอสื่อออนไลน์ด้วยซิลเวอร์ไลท์

Silverlight web presentation builder โดย นรมิตร ถูกจิตต […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การนำเสนอสื่อออนไลน์ด้วยซิลเวอร์ไลท์

ปัจจัยด้านการใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

Factor Affecting E-learning System Usage for Providing […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยด้านการใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

ทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่ออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Attitudes toward of online media exposure on social net […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ความคาดหวังต่อการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Expectation of students” utilizing e-learning at […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังต่อการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี