สื่อออนไลน์

การยอมรับและรับรู้ต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Acceptance and Acknowledge of communication patterns th […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน การยอมรับและรับรู้ต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การนำเสนอสื่อออนไลน์ด้วยซิลเวอร์ไลท์

Silverlight web presentation builder โดย นรมิตร ถูกจิตต […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การนำเสนอสื่อออนไลน์ด้วยซิลเวอร์ไลท์

ทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่ออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Attitudes toward of online media exposure on social net […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »