สื่อการเรียนการสอน — วิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย

Development teaching western music by multimedia โดย ชั […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย

ความคาดหวังต่อการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Expectation of students” utilizing e-learning at […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังต่อการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี