สิ่งทอ

การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล่อนภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยผ้าถักแบบมีช่องว่างตรงกลางจากเส้นด้ายฝ้าย100%เปรียบเทียบกับโรงเรือนที่คลุมด้วยมุ้งตาข่ายไนลอน 40 ตา

A study on the growth of melon in the greenhouse covere […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล่อนภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยผ้าถักแบบมีช่องว่างตรงกลางจากเส้นด้ายฝ้าย100%เปรียบเทียบกับโรงเรือนที่คลุมด้วยมุ้งตาข่ายไนลอน 40 ตา

ทิศทางการจัดการศึกษาด้านแฟชั่นและสิ่งทอ : แนวคิดการจัดการศึกษาในกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Direction of education management in fashion and textil […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน ทิศทางการจัดการศึกษาด้านแฟชั่นและสิ่งทอ : แนวคิดการจัดการศึกษาในกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การเตรียมเส้นใยพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยเทคนิคการปั่นแบบหลอมเหลว

Polylactic Acid (PLA) and Polybutylene Succinate (PBS) […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมเส้นใยพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยเทคนิคการปั่นแบบหลอมเหลว

การนำความร้อนจากเศษเส้นใยเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตสิ่งทอ

Thermal Conductivity of Waste Fibers from Textile Proce […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การนำความร้อนจากเศษเส้นใยเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตสิ่งทอ

ผลของการห่อช่อผลลำไยด้วยสิ่งทอประเภทนันวูฟเว่น

The effects of longan fruit bunch bagging with non- wov […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของการห่อช่อผลลำไยด้วยสิ่งทอประเภทนันวูฟเว่น

การศึกษาสมบัติของเส้นใยแมงมุมในเขตปริมณฑลและการนำไปใช้ในงานสิ่งทอ

โดย สมนึก สังข์หนู, ปิยนุช จริงจิตร ปี     (2552)

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติของเส้นใยแมงมุมในเขตปริมณฑลและการนำไปใช้ในงานสิ่งทอ

การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยหม่อน

Development of Transformation Textile Product from Mulb […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยหม่อน

การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biodegradable Plastic of Glutinous Starc […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อมในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทยกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม

Factors Relating to Purchasing Decisions of Chemicals i […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อมในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทยกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม