สินค้า

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจา […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, มหาวิทยาลัยเอกชน | ปิดความเห็น บน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Color in the OTOP packaging is making a decision buys o […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49

Comparison Attitude of Customer affect Marketing Mix Be […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49