สมุนไพร

ผลของน้ำหมักชีวภาพร่วมกับสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด 4 ชนิด ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

Effects of Bioextracts Mixed with Herbs Extracts on Gro […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | ปิดความเห็น บน ผลของน้ำหมักชีวภาพร่วมกับสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด 4 ชนิด ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

ชุดอุปกรณ์ห้องอบไอน้ำสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา

Herbals steam room component for spa business โดย ขวัญช […]

Tags: , ,

Posted in: Research | ปิดความเห็น บน ชุดอุปกรณ์ห้องอบไอน้ำสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา

ทัศนคติของแพทย์ต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Physicians’s Attitudes towards the Use of Herbal […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ทัศนคติของแพทย์ต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรไทยของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

The Factors Effecting Buying Behavior to Thai Herbal Co […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรไทยของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร