สมรรถนะ

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

School administrators’ competencies for the partnership […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Human Resources Management Competency […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perceptions of Administrators toward Work Performance C […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, กองกลาง (General Administration Division) | ปิดความเห็น บน ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเมินความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสายการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

Need Assessment of Competence Development of Production […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ประเมินความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสายการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

แบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

Mathematical model of Proton Exchange Membrane Fuel Cel […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »