สปา

กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการปัจจัยในการเลือกใช้สปาและพฤติกรรมการใช้บริการสปา

Marketing strategies of the operators, Factors on the s […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการปัจจัยในการเลือกใช้สปาและพฤติกรรมการใช้บริการสปา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาด : กรณีศึกษา บริษัทเฮลท์แลนด์

Factors Influencing The Focus on Market Factors : A Cas […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

คุณภาพการให้บริการของธุรกิจประเภทสปาจังหวัดปทุมธานี

Service Quality of Spa Business in Pathumthani Province […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการให้บริการของธุรกิจประเภทสปาจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปา (Day Spa)ในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factor Affecting Behavior of Using of Day Spa […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »