ศิลปินแห่งชาติ

การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนายั่งยืน : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นสาขาศิลปกรรม

A Study of Local Knowledge Transferring for Sustainable […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนายั่งยืน : กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และผู้มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นสาขาศิลปกรรม