ศิลปวัฒนธรรม

หัตถกรรมจักสานไทยพวน : รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธำรงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Phuen basketry handicraft : knowledge management model […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน หัตถกรรมจักสานไทยพวน : รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธำรงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล

Arts, culture and creativity in the digital arts โดย อั […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี

Potential Evaluation of Cultural Tourist Attraction in […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »