ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของหน่วยงานภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

A Study to find out requirements of using the e-Auction […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของหน่วยงานภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร