ระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี 2561  สาระสังเขป ตามที่กระทรวงการคล […]

Tags: , , , ,

Posted in: Work Manual, กองคลัง (Finance Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี 2561  สาระสังเขป กองคลัง สำนักงานอธ […]

Tags: , , , ,

Posted in: Work Manual, กองคลัง (Finance Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Factors Affecting Satisfaction of Airports of Thailand […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้งานระบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

The Current Situation and Trend in e-Auction Case Study […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้งานระบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่