ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Quality of Using Information Systems Management: Phrana […]

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณภาพระบบจัดการความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Quality of customer relation management system of Sukho […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพระบบจัดการความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Use efficiency of the registration system at Eastern As […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพการใช้งานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมกรณีศึกษาในภาคตะวันออกจังหวัดระยองและชลบุรี

The Study of Information System’s Development for the E […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมกรณีศึกษาในภาคตะวันออกจังหวัดระยองและชลบุรี