ระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานทุนวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

โดย ณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร ปี 2560 บทคัดย่อ ปัจจุบันหน่วยง […]

Tags: ,

Posted in: Research, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานทุนวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ระบบบริการงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Information technology section’s, servicedesk fac […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบบริการงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงเวลาโดยใช้ระบบงานบุคลากรเป็นกรณีศึกษา

The development of information systems for the personne […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงเวลาโดยใช้ระบบงานบุคลากรเป็นกรณีศึกษา

ระบบขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท

Contractors registration: case study of department of r […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท

ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Computer service system for national science museum โดย […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบให้บริการคอมพิวเตอร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Engineering cooperative education information system โด […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส.คอม

Factors Affecting the Adoption of Human Resource Manage […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส.คอม

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Use efficiency of the registration system at Eastern As […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพการใช้งานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรขององค์กร : กรณีศึกษา สานักกษาปณ์

Factors Affecting the Acceptance of Enterprise Resource […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรขององค์กร : กรณีศึกษา สานักกษาปณ์

กระบวนการยอมรับการสอบเลื่อนตำแหน่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

Innovation Decision Process of Electronic Testing Syste […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กระบวนการยอมรับการสอบเลื่อนตำแหน่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบฐานข้อมูลลูกค้า : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

Employee Satisfaction on Customer Information System: A […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบฐานข้อมูลลูกค้า : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานในองค์กรกรณีศึกษา บริษัท วัชรพล จำกัด

Factors Affecting the Usage of Information Systems in O […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานในองค์กรกรณีศึกษา บริษัท วัชรพล จำกัด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศกรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช

Factors Affecting the Attitude of User Information Syst […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 3 Comments »

ปัญหาในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานของกองทัพอากาศ

The Study of Problem in Using MIS Royal Thai Air force […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ERP-SAP ในประเทศไทย

Survey on User Satisfaction of ERP-SAP in Thailand โดย […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »