มาตรฐานสากล

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกไทยต่อมารตฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO 26000:Social Responsibility)

Opinions of Thai Exporters on ISO 26000 : Social Respon […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออกไทยต่อมารตฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(ISO 26000:Social Responsibility)