ภาพลักษณ์องค์กร

อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

The Influence of Perceived Corporate Image, Acceptance […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Perception on corporate image and marketing mix that in […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Effects of service image on consumers in eastern region […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

Corporate social responsibility (CSR) affecting the cor […]

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี