พอลิเมอร์ — วิจัย

การศึกษาพอลิเมอร์ผสมและการเตรียมเส้นใยระหว่าง พอลิไตรเมทิลีนเทเรฟทาเลทและพอลิแลคติกแอซิด

Study of Polymer Blends and Fiber Preparation Between P […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาพอลิเมอร์ผสมและการเตรียมเส้นใยระหว่าง พอลิไตรเมทิลีนเทเรฟทาเลทและพอลิแลคติกแอซิด

การเตรียมพอลิเมทิลเมทาคริเลตไมโครแคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบไมโครซัสเพนชัน

Preparation of polymethyl methacrylate microcapsule con […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเตรียมพอลิเมทิลเมทาคริเลตไมโครแคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบไมโครซัสเพนชัน

การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับแยกวิตามินอี

Preparation of molecularly imprinted polymer particles […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับแยกวิตามินอี

การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับโคพอลิเอสเทอร์

Preparation of biodegradable polymers from polymer blen […]

Tags: , ,

Posted in: Research | ปิดความเห็น บน การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับโคพอลิเอสเทอร์