พอลิบิวธิลีนซัคซิเนต

ผลของทัลคัมในพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

Effect of talcum on polymer blends of poly(lactic acid) […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของทัลคัมในพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

การเตรียมพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต และพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Preparation of Biodegradable Plastics from Polymer Blen […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 2 Comments »