พลังงาน

การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

Design and Construction of the Biogas Collection Boat f […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนหมอนทองโดยใช้ไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง

Analysis of Energy Consumption in Drying Process of Pat […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนหมอนทองโดยใช้ไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาเกี่ยวกับบ้านดิน (ตอนที่ 1)

The introduction of earthen House (Part 1) โดย ประชุม ค […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเกี่ยวกับบ้านดิน (ตอนที่ 1)

โปรแกรมคำนวณและวิเคราะห์มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

A PROGRAM FOR CALCULATION AND ANALYSIS OF ENERGY CONXER […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน โปรแกรมคำนวณและวิเคราะห์มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

บ้านโครงสร้างเหล็กประหยัดพลังงาน

บ้านโครงสร้างเหล็กประหยัดพลังงาน โดย เกษียร ธรานนท์

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | ปิดความเห็น บน บ้านโครงสร้างเหล็กประหยัดพลังงาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงาน บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

Factor Affecting the Encouragement of Energy Efficiency […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงาน บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลคุณสมบัติไบโอดีเซลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors Influencing the Perception Qualification of Bio […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลคุณสมบัติไบโอดีเซลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา