พฤติกรรมการใช้บริการ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ที่ตั้งใน มทร.ธัญบุรี

Marketing Mix Factors Affecting of Choosing the Laundry […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ที่ตั้งใน มทร.ธัญบุรี

พฤติกรรมการใช้บริการ คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ได้รับที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำเปรียบเทียบระหว่างบริษัท ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส จากัด และ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

Service Usage Behavior, Received Quality and Received E […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการใช้บริการ คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ได้รับที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำเปรียบเทียบระหว่างบริษัท ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส จากัด และ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามวุฒิศักดิ์คลินิก และนิติพลคลินิกของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comparison of consumer behavior in using of Wuttisak cl […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามวุฒิศักดิ์คลินิก และนิติพลคลินิกของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พฤติกรรมและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

Behaviors and a comparison of service quality between B […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting consumers’ service using behavior at […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี

Marketing factors influencing on the consumer behavior […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี

พฤติกรรมการใช้บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)

Behaviors and a comparison of service quality between B […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการใช้บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี)

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Markiting Promotion Factors Effective to Behavior of us […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 3 Comments »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง

Marketing Factor Affecting to Consumer Buying ’s Decisi […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Correlating with Men’s Consumption Behavior of […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกดูแลรักษาผิวหน้าของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์

Factor Affecting the Usage of Automatic Financial Servi […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Marketing Factors That Affect To Behavior of Using […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Factors Influencing Consumers’ Behaviors i […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

คุณภาพการใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาถนนรัชดา สี่แยกสาธุประดิษฐ์

The Study of Service Quality of Bangkok Bank Public Com […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาถนนรัชดา สี่แยกสาธุประดิษฐ์

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านรสเด็ดบุฟเฟ่ต์กุ้งกะทะ

Consumer Behavior and Satisfaction toward Rosded Buffet […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านรสเด็ดบุฟเฟ่ต์กุ้งกะทะ