พฤติกรรมการเลือกซื้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวขาว BB Cream ชนิดทาหน้า ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

The factors that influence on the personal behavior of […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวขาว BB Cream ชนิดทาหน้า ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Packed Rice Purchasing Behavior of Consumer in Patumtha […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี

The Influencing factors those Reacts Against the Decisi […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »