ผู้สูงอายุ

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ปัญหาผู้สูงอายุ”

CREATION OF MOTION GRAPHIC ON PROBLEMS IN ELDERLY จัดทำ […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ปัญหาผู้สูงอายุ”

ขอบเขตของสีน้ำเงินที่ยอมรับได้บนป้ายจราจร สำหรับการมองเห็นของผู้สูงอายุ

Boundary of acceptable blue color in traffic sign for e […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน ขอบเขตของสีน้ำเงินที่ยอมรับได้บนป้ายจราจร สำหรับการมองเห็นของผู้สูงอายุ

ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

Road illuminance at underpass for detecting obstacles t […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of service quality to social service busi […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting behavior on using applications on sma […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Project design: capability improvement of Osteoarthriti […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

การพัฒนายูสเซอร์อินเตอร์เฟสเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และการใช้ประโยชน์ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงอายุ 45-65ปี

The development of user interface interactive for perce […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนายูสเซอร์อินเตอร์เฟสเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และการใช้ประโยชน์ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงอายุ 45-65ปี