ผู้ประกอบการ

การพลิกฟื้นธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเติบโตแบบลดลง (turnaround)

โดย : สลิตตา สาริบุตร ปี : 2561 บทคัดย่อ 

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การพลิกฟื้นธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเติบโตแบบลดลง (turnaround)

โครงการโอทอปบริเวณใต้ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้ประกอบการ

OTOP Project at the area beneath the express way in Ban […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน โครงการโอทอปบริเวณใต้ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้ประกอบการ

การประเมินโครงการตามขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Assessment of project on capability for increasing pote […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประเมินโครงการตามขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การพัฒนาความร่วมมือในโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการผลิต ผู้ประกอบการศูนย์กระจายสินค้า และผู้ประกอบการค้าปลีก

The Development of Synergy of Value in Supply Chain Col […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาความร่วมมือในโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการผลิต ผู้ประกอบการศูนย์กระจายสินค้า และผู้ประกอบการค้าปลีก

ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย

A model of Efficient Management for Entrepreneurs in Th […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย

การประเมินโครงการตามขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Assessment of Project on Capability for Increasing Pote […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การประเมินโครงการตามขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนกรณีศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร

The Factors Having Influence for Purchasing Products Im […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนกรณีศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการค้า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Key Success Factors of Small and Medium Entrepreneurs i […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการค้า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจัยในการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของพนักงานคนไทยในกิจการของผู้ประกอบการชาวสหรัฐอเมริกาและกิจการของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น

Case Study in Comparison Approach of Factors on Promoti […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจัยในการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของพนักงานคนไทยในกิจการของผู้ประกอบการชาวสหรัฐอเมริกาและกิจการของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น