ผู้บริโภค

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ และลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Influencing Consumer Buying Behavior of Charles […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ และลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting the consumer buying behaviors on used […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Color in the OTOP packaging is making a decision buys o […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผงซักฟอกสูตรซักกลางคืนเปาซิลเวอร์นาโน ในเขตกรุงเทพมหานคร

Opinions of Bangkok Consumers towards The Laundry Deter […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผงซักฟอกสูตรซักกลางคืนเปาซิลเวอร์นาโน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บ […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

การตระหนักในตราสินค้า ทัศนคติและการประเมินของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Significance of Brand Awareness, Customers’s […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การตระหนักในตราสินค้า ทัศนคติและการประเมินของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย สุภามาส อินอ๊อด

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

The Marketing Mix Towards The Consumer Behavior Buying […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Buying Decision Making Procedure of Condominium at Dind […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน กระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกุนเชียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

Factors Influencing Purchasing Behavior of Thai Sausage […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 3 Comments »

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี

Attitude and Body Lotion Purchasing Behavior of the Con […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

ความจงรักภักดีและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ของซุปเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Consumer Royalty and Attitude towards Super Store Image […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความจงรักภักดีและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ของซุปเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในเขตจังหวัดสระบุรี

Consumer Behavior and Attitude that Selection Bio-Diese […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การตัดสินใจซื้อสินค้าในดีสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Decisions to Buy Products in Discount Stores of the Con […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

A Study Attitudes in and Behaviors towards Using Natura […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร