ผู้บริหาร– วิจัย

คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Administrators’ Desirable Characteristics in the Viewpo […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

บทบาทของผู้บริหารในการสร้างทีมงาน เพื่อการพัฒนาองค์การ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน

The roles of executives in team building for organizati […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน บทบาทของผู้บริหารในการสร้างทีมงาน เพื่อการพัฒนาองค์การ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน