ผู้บริหาร

ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี

Social Responsibility of School Administrators under th […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี

ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perceptions of Administrators toward Work Performance C […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, กองกลาง (General Administration Division) | ปิดความเห็น บน ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

The relationship between path-goal theory leadership an […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

A COMPARISON ON ACADEMIC ADMINISTRATION PERFORMANCE OF […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

Case Study Leadership of Administrator in North Rangsit […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจัยในการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของพนักงานคนไทยในกิจการของผู้ประกอบการชาวสหรัฐอเมริกาและกิจการของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น

Case Study in Comparison Approach of Factors on Promoti […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจัยในการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของพนักงานคนไทยในกิจการของผู้ประกอบการชาวสหรัฐอเมริกาและกิจการของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น