ผลิตภัณฑ์โอทอป

ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มอาชีพพลายแก้วสร้างสรรค์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Distributors Satisfaction of OTOP Products : Case Study […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มอาชีพพลายแก้วสร้างสรรค์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่สากล : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี

Factors for Developing OTOP Products to Global Market : […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่สากล : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี